Juridische disclaimer en Privacy

Afhaaldagen: 28, 29 en 31 december

LET OP! Landelijk is er op zondag 30 december geen vuurwerkverkoop!

Handelsonderneming Dijkers

KvK: 61433969
BTW nummer: 128360744B01

Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Dijkers Handelsonderneming, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Dijkers Handelsonderneming internetsite

Dijkers Handelsonderneming (hiervoor en in het vervolg aangeduid met Dijkers Handelsonderneming) stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsites. Alhoewel Dijkers Handelsonderneming haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Dijkers Handelsonderneming aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de Dijkers Handelsonderneming internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Dijkers Handelsonderneming uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Dijkers Handelsonderneming en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Dijkers Handelsonderneming.

Virussen en veiligheid

De Dijkers Handelsonderneming internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Dijkers Handelsonderneming sites. Dijkers Handelsonderneming is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Dijkers Handelsonderneming wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij ontvangen wordt door Dijkers Handelsonderneming gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Dijkers Handelsonderneming behoudt zich het recht voor de door U gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Dijkers Handelsonderneming verzonden e-mail

Door Dijkers Handelsonderneming verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Dijkers Handelsonderneming staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nederlands Recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op alle leveringen en betalingen van Dijkers Handelsonderneming zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden van Dijkers Handelsonderneming.

Dijkers Handelsonderneming behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Ons privacy- en cookiebeleid

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van h.o.n. Dijkers, dan laat u gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door ons met respect behandeld en de privacy hiervan is voor ons van groot belang.

Dit betekent dat wij ons houden aan de regelgeving zoals opgesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In het onderstaande overzicht kunt u lezen wat we allemaal doen met uw gegevens. Dus welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen. Dit geldt ook voor cookies. Onze website maakt gebruik van cookies en we zijn verplicht u uit te leggen wat cookies zijn en wat we hiermee doen.

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten.

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van de onderstaande cookies:

 • functionele cookies (sessies). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bezoek aan onze website gebruiksvriendelijk te maken. Hiervoor is geen cookie-melding verplicht
 • analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Volgens onze instellingen is het Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben deze dienst zo ingesteld dat de IP-adressen worden geanonimiseerd.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Er is met Google een standaard verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Voor meer informatie kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden wanneer wij vragen naar persoonsgegevens zijn:

 • bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens
 • het invullen van het contactformulier
 • het inschrijven voor een nieuwsbrief
 • het aanmelden voor een evenement

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IP-adres
 • betaalgegevens
 • aankoopgeschiedenis
 • logo
 • fotomateriaal
 • logingegevens

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik te laten maken van onze dienstverlening
 • het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
 • u toegang te verlenen tot uw account
 • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan
 • het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de, in dit privacy- en cookiebeleid beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw gegevens hanteren wij de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Om misbruik van uw persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via onze klantenpagina of per e-mail doorgeven.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy- en cookiebeleid. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om ons privacy- en cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over ons privacy- en cookiebeleid van deze website dan kunt u contact opnemen met ons.

Dijkers Vuurwerk Mander

Veendijk 41
7663 TR MANDER
06 - 29 374 974

Dijkers Vuurwerk Oldenzaal

 Vuurwerkwaardebon

Bestel nu de vuurwerkwaardebon! Klik hier.